parsiųsti

parsiųsti
parsių̃sti, parsiuñčia, par̃siuntė tr. K, Š, Rtr, 1; SD1108, H189, Q621, R, Sut, M 1. paliepti pareiti, parvykti: Netiko (nepatiko) tarnauti, par̃siuntė numie Pvn. O dabar ponas nenor ją vest, o parsiuntė ją namo BsPI5. Ir paniekino jį Herodas su kariu savo ir…, apvilkęs rūbu baltu, ir par̃siuntė Pilotop atgalios DP164. Parsiuñčia tarną DP276. 2. per tarpininkus, tam tikromis priemonėmis perduoti, perteikti: Parsių̃sti pinigų NdŽ. Juk ten liuob uždirbti piningų, parsių̃s broliams i tėvams Ms. Dukteri ižg miesto plono materijolo par̃siuntė Drsk. Ji laukė pakvietimo – manė, kad sūnus pinigų nors kiek parsiųs V.Krėv. Kareivis par̃siuntė laišką, kad po tos pušies yr pakavoti piningai Všv. Ei, cit, neverki, mano mergelė, aš parsiuñsiu tau dovanėlių JD561. Tylėk, neverkie, mergužėle mano, aš parsiųsiu gromatėlę TDrIV161(Mrk). Oi brolyt, brolyt, brolytis mūso, ką tu parsiųsi mums trims sesutėms? LTR(Rmč). | refl. tr. Ser.siunčiant grąžinti: Ji mūsų ponui žiedą par̃siuntė NdŽ. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • parsiųsti — parsių̃sti vksm. Vaikáms bùvo nuobodù su suáugusiaisiais, tai par̃siunčiau namõ, į namùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • parsiųstinis — parsiųstìnis, ė adj. (2) parsiųstasis, atsiųstasis: Parsiųstìnis skepetas Pgr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parleisti — 1. tr. duoti parvykti namo (iš mokyklos, darbo, tarnybos…): Neparleida ne numie vaiko Krš. Parleido visus, kur buvo išvežę Krš. Saimą (seimą) namon parleisti KII5. Atostogų jį parleido tik tris savaites J.Jabl. Saulelė raudona, vakaras netoli.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti — atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H, R, Sut, I 1. DŽ paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiųsti — ×dasių̃sti, dasiuñčia, dàsiuntė (hibr.) žr. atsiųsti 4: Kap nevaikščiosiu, tai kad Dievas smertį greičiau dasių̃st! Dglš. siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiųsti — išsių̃sti, išsiuñčia, ìšsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H158, R, Sut, M, LL295 1. paliepti išeiti, kur nueiti: Išsių̃sti ką iš namų NdŽ. Išsių̃sti ką kelionėn NdŽ. Ìšsiuntė vakare auklelę įnešti iš kamaros pakulų kuodelį Všv. Ìšsiuntė pačią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiųsti — nusių̃sti, nusiuñčia, nùsiuntė tr. K, Rtr, DŽ1; SD217,203, KlC104, H153, Q558, R420, Sut, M 1. paliepti nueiti, nuvykti: Nusiųstas SD279. Nusiunčiu pas ką R64. Nusių̃sti daktaro NdŽ. Jis nùsiuntė piršlius pas tą karalaitę NdŽ. O mane gig pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • par — 1 par praef. I. vartojamas sudarant veiksmažodžius, reiškiančius: 1. veiksmo kryptį į savo namus: parvažiuoti, parjoti, pareiti, parkaukšėti, paršokuoti, pardainuoti, parnešti, parsiųsti, parvežti. 2. griuvimą ar griovimą ant žemės: pargriūti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkelti — parkelti, par̃kelia, parkėlė 1. tr. pargabenti, parsiųsti ką gyventi iš kitur: Kai pirmąją mokyklą čia sutvėrė, jį už mokytoją parkėlė Skr. Sako, parkels kitą viršininką Slnt. | refl.: Jau bus dešimtė metų, kaip anie čia parsikėlė gyventi Užv. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”